0

OBCHODNÉ PODMIENKY

Základné informácie
Prevádzkovateľ obchodu: PRESCO GROUP, a.s.
Sídlo spoločnosti: Severozápadní V 520/62
IČO: 63985161
DIČ: CZ63985161
Zapísaná: na registrovom súde v Prahe, oddiel B, vložka 12070
Dodávateľ tovaru: PRESCO GROUP, a.s.
Sídlo spoločnosti: Severozápadní V 520/62
IČO: 63985161
DIČ: CZ63985161
Zapísaná: na registrovom súde v Prahe, oddiel B, vložka 12070
(ďalej len „predávajúci“)
Bankové spojenie:
1387406615/2700 PRESCO GROUP EUR
IBAN: CZ4827000000001387406615
SWIFT: BACXCZPP
E-mail: info@pg.cz
Telefónny kontakt: +420 222 922 040

I.     Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia na objednávanie tovaru z internetového obchodu www.ellamax.cz a upravujú vzájomný vzťah medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“). Ak je zmluvnou stranou fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), riadia sa práva a povinnosti, ktoré tieto obchodné podmienky bližšie neupravujú, zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe objednávky urobenej elektronicky, telefonicky či iným spôsobom použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Objednávka musí obsahovať okrem iných náležitostí nachádzajúcich sa vo formulároch predávajúceho aspoň špecifikáciu kupujúceho, objednávaný tovar z ponuky predávajúceho a množstvo objednávaného tovaru. Komunikácia na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predovšetkým telefónne poplatky, nie je predávajúcim spoplatnená nad rámec základnej sadzby účtovanej poskytovateľovi príslušných služieb. Náklady takto vzniknuté kupujúcemu spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku nesie výlučne sám kupujúci.
 3. Predávajúci v dobrej viere predpokladá, že kupujúci urobil výber tovaru a jeho množstva pri svojej slobodnej vôli a priemerných používateľských znalostiach o príslušnom výrobku, čo potvrdil zaslaním objednávky.

II.    Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového obchodu, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Všetky prijaté objednávky sú pre kupujúceho záväzné, a to i v prípade, že kupujúci neuvedie svoju e-mailovú adresu a iné požadované údaje alebo ich zadá v nesprávnom tvare. V prípade, že kupujúci v objednávke uviedol e-mailovú adresu alebo kontakt na mobilný telefón, dostane okamžite oznámenie o prijatí objednávky; toto oznámenie však nie je prijatím objednávky (akceptáciou) predávajúceho. Potvrdenie o prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu až potom, keď overí dostupnosť objednaného tovaru a ďalšie skutočnosti, a to obvykle do dvoch (2) pracovných dní po prijatí objednávky. Doručením potvrdenia objednávky je uzavretá kúpna zmluva.

 1. Predávajúci je oprávnený akúkoľvek objednávku, predovšetkým s cieľom doplnenia niektorých údajov, overiť u kupujúceho (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) a požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne e-mailom či telefonicky). Až do výslovného potvrdenia prijatia objednávky je predávajúci oprávnený predmetnú objednávku odmietnuť alebo nesplniť, hlavne ak objednaný tovar nie je momentálne dostupný, ak sa predávajúci domnieva, že by plnením mohol poškodiť svoje dobré meno, alebo ak má akékoľvek pochybnosti o kupujúcom a jeho schopnosti splniť svoje záväzky voči predávajúcemu (predovšetkým z dôvodu odmietnutia prevzatia nejakej minulej zákazky, existencie záväzkov po lehote splatnosti voči predávajúcemu, prekročenia úverového rámca, insolventného konania začatého vo veci kupujúceho atď.). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu uzavrieť.
 2. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná elektronicky s cieľom jej riadneho splnenia a nie je prístupná. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúce k uzavretiu zmluvy vyplývajú z procesu objednávania v internetovom obchode www.ellamax.cz. Akákoľvek zmena kúpnej zmluvy si vyžaduje písomnú formu, a to aspoň v elektronickej podobe uskutočnenej použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

III.   Dodacie podmienky, termín dodania

 1. Miestom plnenia je adresa prevádzky predávajúceho uvedená v sekcii kontakty, ak neuvedie kupujúci do objednávky iné miesto odovzdania tovaru alebo ak nezvolí osobné vyzdvihnutie v niektorých iných prevádzkach predávajúceho podľa možností poskytnutých v objednávke pri príslušnom tovare.
 2. Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci na uvedenú adresu v rámci celého Slovenska. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám pri vytváraní objednávky.
 3. Predávajúci dodá tovar v lehote uvedenej v potvrdení prijatia objednávky. Ak má predávajúci objednaný tovar na sklade, je dodacia lehota do miesta plnenia určeného kupujúcim obvykle 3 pracovné dni po potvrdení prijatia objednávky, a to podľa zvoleného miesta a spôsobu odovzdania tovaru. V niektorých prípadoch môže predávajúci predĺžiť dodaciu lehotu, o čom kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje.
 4. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje dodací list, návod na používanie výrobku v českom jazyku, ak si to vyžaduje príslušný právny predpis, a záručný list (ak ho výrobca k výrobku prikladá). Ak predávajúci k výrobku neprikladá záručný list, avšak prevzal záruku vyznačením záručnej lehoty alebo času použiteľnosti či trvanlivosti veci na obale, na prípadnú reklamáciu tovaru v záručnej lehote postačí príslušný obal a daňový doklad – faktúra.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúča predávajúci kupujúcemu dôkladne skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že je obal poškodený alebo sa objavujú iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že by mohol byť poškodený aj samotný tovar, je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať alebo spísať zápis o poškodení zásielky so šoférom prepravnej služby. Spísaný zápis o škode uľahčí riešenie prípadnej reklamácie. Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka nie je nijako poškodená.
 6. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dňom dodania alebo zaplatenia tovaru, podľa toho, čo z týchto skutočností nastane neskôr.

IV.   Kúpna cena, platobné podmienky, zľavy

 1. Kúpna cena je pri príslušnom objednávanom tovare uvedená na internetovej stránke vždy bez DPH i vrátane DPH, obsahuje všetky súvisiace náklady a je platná k okamihu odoslania objednávky, ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak.
 2. Spolu s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Spôsob a v závislosti od neho i cenu dodania tovaru si zvolí kupujúci pri uzavretí zmluvy. Ak nie je možné náklady na dodanie tovaru stanoviť vopred (predovšetkým pri neštandardnom alebo veľmi rozmernom tovare), môžu byť predávajúcim dodatočne účtované. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej v týchto obchodných podmienkach kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy, a teda ani kúpnej ceny.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Ak po objednaní tovaru nebude mať predávajúci k dispozícii tovar za pôvodne ponúkanú cenu (napr. z dôvodu dopredaja všetkého tovaru v rámci zvýhodnenej akcie), oznámi túto skutočnosť predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Kupujúci v takom prípade nie je pôvodnou objednávkou viazaný a môže objednávku zrušiť, ak nebude súhlasiť s novou cenou. Ak bola kupujúcim už zaplatená kúpna cena alebo jej časť, bude mu bezodkladne vrátená, resp. pri objednaní iného tovaru za nižšiu kúpnu cenu bude kupujúcemu vrátený rozdiel medzi pôvodnou a novou kúpnou cenou tovaru.
 4. Kúpna cena tovaru bude uhradená niektorým zo spôsobov zvoleným kupujúcim vo formulári objednávky, príp. iným spôsobom oznámeným predávajúcemu, predovšetkým bezhotovostne prostredníctvom platobného portálu, kartou, prevodom z účtu, v hotovosti alebo na dobierku pri prevzatí tovaru, v prípadoch schválených predávajúcim tiež na základe faktúry v lehote v nej stanovenej. Ak bude kúpna cena hradená bezhotovostným prevodom, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu spolu s uvedením variabilného symbolu platby; záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je v takom prípade splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 5. Stálym zákazníkom alebo pri väčšom odbere tovaru môžu byť poskytované zľavy nad rámec cien a zľavových akcií uvedených v internetovej ponuke pri predmetnom tovare. Tieto vernostné a množstvové zľavy budú dohodnuté individuálne medzi kupujúcim a predávajúcim a ich poskytnutie je na rozhodnutí predávajúceho.
 6. Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru – predávajúci zašle kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v papierovej podobe spolu s tovarom.
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

V.   Odstúpenie od zmluvy, výmena tovaru

 1. Ak bola zmluva uzavretá použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým elektronickou objednávkou), má kupujúci – spotrebiteľ – právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína lehota 14 dní plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, začína lehota 14 dní plynúť odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru. Toto právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v prípade nákupu tovaru podnikateľom v rámci jeho podnikateľskej činnosti.
 2. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení informovať v uvedenej lehote do štrnástich (14) dní predávajúceho jednostranným právnym konaním, a to
  • poštou na adresu kanceláře společnosti PRESCO GROUP, a.s. U Pekařky 484/1a, 180 00 Praha 8
  • na adresu elektronickej pošty info@pg.cz.
 3. Kupujúci môže elektronicky vyplniť a odoslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy umiestnený TU. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 5. Ak je predmetom zmluvy poskytovanie služieb, ktorých plnenie sa už začalo, je kupujúci povinný v prípade odstúpenia od zmluvy uhradiť predávajúcemu pomernú časť ceny tovaru.
 6. Kupujúci – spotrebiteľ – však nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
 7. Ak kupujúci – spotrebiteľ – od zmluvy odstúpi, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal. Predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky tiež iným spôsobom než tým, akým ich od kupujúceho prijal, ak tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 8. Ak kupujúci – spotrebiteľ – zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý mu predávajúci pri uzavretí zmluvy ponúkal, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 9. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.
 10. V prípade, že kupujúci po prijatí tovaru zistí, že mu nevyhovuje napríklad veľkosť či farba, má možnosť do 14 dní od dodania tovaru požiadať predávajúceho o jeho výmenu. Vrátenie tovaru a jeho výmenu za iný je možné urobiť iba v prípade, že bude zabalený v originálnom balení a bude nepoužívaný, neznečistený či inak nepoškodený. Kupujúci potom dostane za vrátený tovar nový tovar, ak bude mať predávajúci taký tovar k dispozícii.
 11. V prípade porušenia povinností predávajúceho alebo kupujúceho z kúpnej zmluvy sú obe strany oprávnené odstúpiť od zmluvy podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za nedostatky tovaru a z nej vyplývajúce nároky je bližšie upravená v čl. VII týchto obchodných podmienok nižšie.
 12. V prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru, ktorý bude javiť známky opotrebenia, bude znečistený alebo akokoľvek poškodený (napríklad jeho použitím, nesprávnym ošetrením a pod.), má predávajúci právo na úhradu bezdôvodného obohatenia vzniknutého na strane kupujúceho, prípadne náhradu škody vzniknutú tým predávajúcemu. Túto svoju pohľadávku je predávajúci oprávnený započítať proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru.
 13. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

VI. Záruka, zodpovednosť za chyby, rozpor s kúpnou zmluvou

 1. Ak prevezme predávajúci záruku za kvalitu, zaručuje sa, že tovar bude určitý čas spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a že si udrží dohodnuté vlastnosti; ak nie sú dohodnuté, vzťahuje sa záruka na účel a vlastnosti obvyklé.
 2. Záručná lehota je uvedená pri každom tovare v jeho opise a začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Ak k danému výrobku existuje záručný list, je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje a predávajúci prevzal záruku vyznačením záručnej lehoty alebo lehoty použiteľnosti či trvanlivosti veci na obale, na prípadnú reklamáciu tovaru v záručnej lehote postačí príslušný obal a daňový doklad – faktúra. Ak sa uvedie v záručnom liste záručná lehota dlhšia, než je lehota dohodnutá alebo vyznačená na obale, platí táto dlhšia záručná lehota.
 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je v takom prípade možné považovať za chybu a nie je ju možné ani ako takú reklamovať.
 • Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z nesprávneho plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom opisované, alebo na základe nimi uskutočňovanej reklamy očakávané, poprípade kvalitu a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.
 2. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo
  1. na odstránenie nedostatku dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci,
  2. na odstránenie nedostatku opravou veci,
  3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  4. odstúpiť od zmluvy.
 3. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení nedostatku alebo bez zbytočného odkladu po oznámení nedostatku. Vybranú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu nedostatku, ktorý sa ukáže ako neopraviteľný. Ak neodstráni predávajúci nedostatky v primeranej lehote či ak oznámi kupujúcemu, že nedostatky neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia nedostatku primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 4. Ak neodstráni predávajúci nedostatok veci včas alebo nedostatok veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vybranú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.
 • Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z nedostatku, ktorý sa vyskytne na spotrebnom tovare, počas dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 • Nedostatok krytý zárukou musí kupujúci reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, keď mal možnosť prezrieť si vec a zistiť nedostatok, najneskôr však v reklamačnej lehote určenej dĺžkou záručnej lehoty. Ak kupujúci neoznámil nedostatok veci u predávajúceho bez zbytočného odkladu, stráca právo odstúpiť od zmluvy.
 1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za nedostatky vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho uplatňuje kupujúci u predávajúceho vyplnením reklamačného protokolu umiestneného TU a zaslaného na adresu reklamačného oddelenia, prípadne v ktorejkoľvek prevádzke. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže predávajúci uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. Zoznam servisných stredísk je uvedený v záručnom liste alebo v samostatnej prílohe záručného listu, príp. ho oznámia pracovníci na zákazníckej linke predávajúceho.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí, 
  1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia nedostatku veci,
  2. ak použil kupujúci vec ešte pred objavením nedostatku,
  3. ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím alebo 
  4. ak predal kupujúci vec ešte pred objavením nedostatku, spotreboval ju alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.
 3. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebnej na odborné posúdenie nedostatku. Reklamácia vrátane nedostatku bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o nedostatok, ktorý nie je možné odstrániť.
 4. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci – spotrebiteľ – nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.
 5. Predávajúci vydá kupujúcemu – spotrebiteľovi – písomné potvrdenie o tom, kedy uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

VII. Požičanie vzoriek

 1. Na základe požiadavky a po posúdení predávajúceho môžu byť kupujúcemu poskytnuté zúčtovateľné vzorky tovaru maximálne na 14 dní, ak nebude táto lehota dohodnutá inak. Kupujúci je povinný poskytnuté vzorky chrániť pred zničením, poškodením a stratou. V prípade ich použitia, poškodenia, zničenia alebo straty je povinný tieto uhradiť v plnej výške podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.

VIII. Výklad niektorých pojmov použitých v ponuke tovaru

 1. Pojem „Výpredaj“: Tovar, ktorý je do tejto kategórie zaraďovaný, nie je použitý ani poškodený. Môže ísť predovšetkým o tovar z dlhodobých zásob, prebytkov alebo neštandardného vyhotovenia a obvykle sa naň nevzťahuje, v konkrétnych prípadoch iba skrátená záruka. Ide o akcie limitované „do vypredania zásob“.
 2. Pojem „Zvýhodnená cena a AKCIA“: Ponuka štandardného tovaru, pri ktorom sme dosiahli znížením nákladov nižšie konečné ceny.

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovení § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 2. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailovej adresy info@pg.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho.
 • Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 • Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 1. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky platia a aplikujú sa na konkrétny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim vždy v znení poskytnutom kupujúcemu ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.ellamax.cz, rovnako ako vo svojich prevádzkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy a potvrdzuje, že je so znením obchodných podmienok oboznámený. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený, a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť.
 4. Kúpna zmluva a tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
 5. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, použije sa namiesto neplatných ustanovení také ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 6. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.ellamax.cz, a tak je umožnená ich archivácia a ďalšie reprodukcie kupujúcim.
 7. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 4. 2017.
Záruka kvality Záruka kvality knihy ocenené nielen u nás ale aj v zahraničí
Široký sortiment Široký sortiment vyberajte z viac ako 250 knižných titulov
Všetko na sklade Všetko na sklade pripravené na rýchle odoslanie
Knihy vyberané s láskou Knihy vyberané s láskou na výbere titulu si dávame naozaj záležať